Kārtības rullis

KĀRTĪBAS RULLIS

1. Kārtības Rullis ir neformāls, bet ļoti svarīgs dokuments, kurš atšķirībā no Kluba Statūtiem šad tad ir jāpārlasa, bet īstenībā būtu jāzina no galvas.

2. Kluba biedri apzinās, ka lielākā Kluba vērība ir mūsu pašu pilnīgi brīvprātīgā vēlme kopīgi pavadīt laiku un ka svarīgi ir rīkoties tā, lai veidotu pozitīvu tēlu par Klubu. Kluba darbības dzinējspēks ir Kluba biedru entuziasms un pašiniciatīva.

3. Īstens Kluba biedrs sezonas laikā piedalās vismaz vienā “garajā” (vairākdienu) un vismaz trijos “īsajos” (vienas dienas) braucienos, kā arī nenoniecina iknedēļas sestdienu tikšanās reizes. Gadījumā, ja Kluba biedrs kādu iemeslu dēļ nevar līdzdarboties Klubā atbilstoši Statūtiem un Kārtības Ruļļa nosacījumiem (nav motocikla, ilgstoša prombūtne u.c. ), var lūgt Kluba Valdi apturēt uz kādu laiku savu darbību klubā.

4. Kluba biedri arī ārpus Kluba ir biedri un iespēju robežās cenšas viens otram palīdzēt .

5. Īstens Kluba biedrs vienmēr aizstāvēs Kluba biedru(s)/kandidātu(s) gadījumā, ja kāda cita(as) fiziskās personas centīsies to(s) fiziski vai morāli iespaidot. Ja vēlāk noskaidrojas, ka Kluba biedram/kandidātam nav bijusi taisnība attiec1ibā pret trešo personu, tad šis gadījums tiek apspriests Kopsapulcē.

6. Uz savstarpējas cieņas pamata Kluba biedrs neizrādīs seksuālu interesi attiecībā pret Kluba biedra sievu vai patstāvīgo draudzeni.

7. Lai varētu pretendēt uz Kluba biedra kandidāta statusu , pretendentam vispirms pēc kāda Kluba biedra uzaicinājuma ir jāpiedalās vismaz 3 motorizētajos Kluba pasākumos. Kluba biedra kandidāta pienākums ir ievērot pilnīgi visus Kluba iekšējās kārtības nosacījumus. Par to ir atbildīgs Kluba biedrs – uzaicinātājs. Ja Kandidāts 2 kalendāro gadu laikā nekļūst par Kluba biedru, kandidāta statuss automātiski tiek zaudēts.

8. Līdzbraucējas ir sievietes, kuras Kluba biedri vai kandidāti aicina ar savu klātbūtni izdaiļot Kluba pasākumus. Par līdzbraucējām pilnībā atbild Kluba biedri/kandidāti, kuri tās ir paņēmuši līdz.

9. Par līdzbraucēju pilnībā atbild tā uzaicinātājs, kurš iepazīstina visus Kluba biedrus ar uzaicināto personu. Līdzbraucējam jābūt informētam par

svarīgākajiem Kluba iekšējās kārtības noteikumiem (t.sk. ar nepieciešamību satiekoties personīgi ar pienācīgu cieņu sasveicināties ar visiem klātesošajiem Kluba biedriem), kā arī jābūt informētam ar visiem braukšanas drošības nosacījumiem. Līdzbraucēju piedalīšanās Kluba organizētajos garajos braucienos ir jāsaskaņo ar Kluba Valdi. Ne vairāk, kā pēc 5 līdzi braukšanas reizēm līdzbraucējam ir jāizšķiras par vēlmi vai nevēlmi kļūt par Kluba biedra kandidātu.

10. Viesis ir jebkura uz Kluba pasākumu uzaicināta fiziska persona, kuras klātbūtne balstās uz abpusēju cieņu un interesi. Attiecībā uz viesi darbojas visi tie paši nosacījumi, kas uz līdzbraucēju, izņemot braukšanu, protams.

11. Braucieni un pasākumi iedalāmi Kluba oficiālajos (sezonas atklāšana, slēgšana u.c.), tradicionālajos , pašinicētajos (kāds no Kluba biedriem ierosina un organizē braucienu, saskaņojot to ar Kluba Valdi), kā arī neplānotajos, kas parasti organizējas pilnīgi spontāni siltajos vasaras vakaros un kuros piedalās neliels braucēju skaits; šie pasākumi nav jāsaskaņo ar Kluba Valdi un tas nozīmē, ka atbildību par pasākuma gaitu uzņemas paši braucēji.

BRAUKŠANA

12. Sapulcēšanās tiek noteikta vismaz pusstundu pirms paredzamā starta laika. Kluba biedri, cienot pārējos Kluba biedrus cenšas ierasties savlaicīgi. Ja tiek saņemta informācija par kāda Kluba biedra kavēšanos īpaši objektīvu iemeslu dēļ, starta laiks var tikt koriģēts.

13. Benzīna uzpildīšana ir jāveic pirms ierodamies uz tikšanās vietu, izņemot gadījumus, ja tikšanās vieta ir degvielas uzpildes stacijā. Braucienu laikā kopīgi uzpildoties jācenšas benzīna bākas uzpildīt līdz lūpai, neatkarīgi no tā cik pilna tā ir. Pat 1 litrs benzīna, kas vēlāk var pietrūkt (nobraukums ~ 20 km) var radīt problēmas pašam un citiem mērķa sasniegšanai.

14. Pulcējoties vai apstājoties motocikli tiek noparkoti vienā rindā (parasti 30 grādu leņķī pret trotuāru paredzamās braukšanas virzienā).

15. Uzsākot braukšanu brauciena vadonis izziņo 5 – 10 min. gatavību, kuras laikā brauciena dalībniekiem ir pilnībā jāsagatavojas startam. Braukšanu uzsāk tikai tad , kad brauciena vadonis ir pārliecinājies par visu braucēju gatavību.

16. Brauciena vadonis ir Kluba biedrs, kurš brauc kolonas priekšgalā (kreisajā pusē) un vada attiecīgo braucienu kopumā. Parasti tas ir Kluba Prezidents vai kāds no Valdes locekļiem, vai arī konkrētā brauciena iniciators un maršruta autors. Pirms brauciena vadonis, apspriežoties ar brauciena dalībniekiem, vienojas par brauciena pamatnosacījumiem (izkārtojums, ātrums u.c.). Gadījumos, ja dažādu priekšlikumu piekritēju skaits ir vienāds, galīgo lēmumu pieņem brauciena vadonis. Kādam Kluba biedram ir jāuzņemas kolonnas noslēdzošā loma.

17. Kolonnas izkārtojums blakus pa diviem vai zigzagā ir atkarīgs no ceļa platuma un ceļa stāvokļa. Izkārtojumu nosaka brauciena vadonis. Distance starp motocikliem nedrīkst būt pārāk liela, lai kolonnai būtu vienots raksturs un mašīnas to uztvertu kā vienu veselu vienību (un necenstos iespraukties).

18. Braucot būtiski ir, lai visu laiku justu līdzbraucējus: varētu ar acu kaktiņu redzēt blakus braucēju, kā arī varētu spogulī redzēt aizmugurē pa diognāli braucošo.

19. Pazaudēt braucošos skaitās ļoti slikts tonis. Gadījumos, ja kāds pēkšņi ir spiests apstāties, kādam no blakus braucošajiem ir jāapdzen kolonnu un to jāapstādina.

20. Braukšanas ātrums kolonnā ir atkarīgs no apstākļiem (kolonnas lielums, laika apstākļi, cik ātri var pabraukt lēnākais motocikls u.c.), taču Kluba biedri cenšas nepārsniegt atļauto ātrumu aptuveni par 20 km/h. Brauciena laikā ātrumu, vadoties no apstākļiem nosaka brauciena vadonis.

21. Apdzenot jāievēro izvietojuma secība (Nr.3 nedrīkst līst priekšā Nr.2). Apdzenot priekšā braucošajiem ir jāņem vērā kolonas kopīgais garums un zināmu laiku jābrauc ar lielāku ātrumu, lai pēc apdzīšanas izveidotos pietiekami daudz vietas visai kolonnai. Sākotnējo izkārtojumu brauciena laikā patvaļīgi mainīt nedrīkst.

22. Brīdinājuma signālus ar roku, lai savlaicīgi pievērstu uzmanību aizmugurē braucošajiem pirms apstāšanās, pagriezieniem, vai citos nestandarta gadījumos dod brauciena vadonis. Signālus atkārto aizmugurē braucošie. Tumsā brīdinājumi tiek doti ar avārijas signālu (ja tāds ir). Šķērsojot krustojumu jācenšas, lai visa kolonnas paspētu pabeigt to pie zaļās gaismas. Kolonnā braucot nekādā gadījumā nedrīkst strauji bremzēt.

23. Pārējo drošības pasākumu kompleksā ietilpst prasība garajos braucienos ārpus pilsētas lietot aizsargķiveres, kā arī alkohola paškontrole, lai tā daudzums organismā nepārsniegtu pieļaujamo normu. Lai gan alkohola daudzuma kontrole ir katra paša personīga lieta un pienākums, īpašos gadījumos Kluba biedru uzdevums ir palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu, nepieciešamības gadījumā, pat noņemot no distances nepamatota optimisma pārņemtu braukt gribētāju.

KLUBA SIMBOLIKA

24. Kluba simbolika iedalāma oficiālajā un neformālajā. Kluba biedru gredzenus, izšūtās emblēmas, kā arī Kluba karogu drīkst izmantot tikai Kluba biedri. Kluba biedru kandidāti drīkst lietot izšūtās emblēmas bez pilnām krāsām. Pārējo izstrādājumu pielietojums ar Kluba simboliku netiek reglamentēts (uzlīmes, krekli, kausi, suvenīri u.c.).

25. Kārtības Rullis ir kopsapulcē apstiprināts dokuments. Kārtības Ruļļa nosacījumu labprātīgu ievērošanu Kluba biedri uzskata par privilēģiju.

Top