Kluba biedru uzņemšana

Kluba XIII biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

1. Par Kluba biedru vai kandidātu var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Kluba mērķu un uzdevumu sasniegšanu, atzīst un ievēro Kluba Statūtus un Kārtības Rulli.

2. Kluba biedrus un biedru kandidātus uzņem Kopsapulce. Pirms Kopsapulces Valde veic visu biedru aptauju un gadījumā ja kaut vienam Kluba biedram ir pretenzijas, Kopsapulcē tiek organizēts balsojums. Biedrs (biedra kandidāts) Klubā netiek uzņemts, ja pret ir kaut viens Kluba biedrs.

3. Lai Kļūtu par Kluba biedru vai biedra kandidātu Kluba Valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums un aizpildīta Kluba pieteikuma anketa, kurai pievienojama Kluba biedra rekomendācija; rekomendētājam jābūt ne mazāk kā viena kalendārā gada stāžam Kluba biedra statusā. Biedra kandidāts var kļūt par Kluba biedru, ja pārbaudes laiks ir ne mazāks kā 6 mēneši.

Biedru vai biedra kandidātu var izslēgt no Kluba, ja viņš pārkāpj Statūtus, Kārtības Rulli vai ar savu darbību kaitē Kluba interesēm. Lēmumu par izslēgšanu pieņem Kopsapulce balsojot. Ierosināt jautājuma izskatīšanu par izslēgšanu var Valde vai arī 3 Kluba biedri informējot par to Valdi, kas šādos gadījumos organizē ārkārtas Kopsapulces sasaukšanu.

Top