Kluba XIII statūti

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Sabiedriskā organizācija “XIII” (turpmāk tekstā Organizācija) ir nepolitiska Sabiedriska organizācija, kurā apvienojušās fiziskās personas nolūkā veicināt motociklu, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā, motociklisma attīstību, kā arī iekļaušanos gan Latvijas gan arī starptautiskajā apritē.

1.2. Organizācija ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci un bankas kontu. Sabiedriskā organizācija iegūst šai punktā noteiktās juridiskās personas tiesības ar brīdi, kad tā tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.3. Organizācija iegūst juridiskas personas tiesības un kļūst par privāto tiesību subjektu ar tā reģistrācijas brīdi Sabiedrisko organizāciju reģistrā. Organizācijai ir atsevišķa manta, tā var iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesās, veikt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs saskaņā ar saviem darbības mērķiem reģistrā.

1.4. Organizācija darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās.

1.5. Organizācijas juridiskā adrese.

1.6. Organizācija nodibināta bez darbības termiņa noteikšanas.

1.7. Organizācija darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem, Latvijas Republikas likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un citiem Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

1.8. Statūtos izmantotie termini:

1.8.1. Kopsapulce – Organizācijas biedru slēgta sapulce, kurā ir obligāta dalība visiem Organizācijas biedriem un drīkst piedalīties arī biedru kandidāti.

1.8.2. Prezidents – Kopsapulcē ievēlēta Organizācijas amatpersona, kura organizē un vada Organizācijas darbību Statūtos noteiktā kārtībā.

1.8.3. Viceprezidents – Kopsapulcē ievēlēta Organizācijas amatpersona, kura pilda visas Prezidenta funkcijas tā prombūtnes laikā.

1.8.4. Biedri – Organizācijas dibinātāji un Statūtu 3. punktā noteiktajā kārtībā uzņemtās fiziskās personas.

1.8.5. Kandidāts – fiziska persona, kura Statūtu 3.3. un 3.5. apakšpunktu noteiktajā kārtībā ir kļuvusi par Organizācijas biedra kandidātu.

1.8.6. Revidents – Kopsapulcē vēlēta Organizācijas amatpersona, kas kontrolē Organizācijas finansiālo darbību.

1.8.7. Organizācijai ir sava simbolika, kuru ir tiesīgi nēsāt Biedri (sk. pielikums Nr.1). Šīs simbolikas nēsāšana ir obligāta visos Organizācijas pasākumos.

2. ORGANIZĀCIJAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN DARBĪBAS METODES

2.1. Organizācijas darbības pamatmērķi ir:

2.1.1. Motociklisma, moto tūrisma un motosporta popularizēšana un attīstīšana Latvijas Republikā;

2.1.2. ceļu satiksmes dalībnieku kultūras celšana Latvijas Republikā;

2.1.3. sadarbības stimulēšana starp motociklistu organizācijām, kā arī sporta organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs;

2.1.4. ceļu satiksmes dalībnieku interešu aizstāvība (t.sk. ceļu satiksmes uzlabošanas, remontdarbu nepieciešamības u.c. priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana valsts un pašvaldības institūcijām);

2.1.5. motociklistu savstarpējas palīdzības veicināšana (t.sk. savstarpēja informācijas apmaiņa, juridiskā un tehniskā palīdzība ceļu satiksmes negadījumos, kā arī attiecībās ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām);

2.1.6. Organizācijas biedru ideju un darba rezultātu aizsargāšana, realizēšana un popularizēšana, kas saistīta ar aktīva dzīves veida popularizēšanu un veicināšanu.

2.2. Organizācijas darbības uzdevumi ir:

2.2.1. informēt motociklistus un ar šo sfēru saistītās organizācijas, uzņēmumus, kā arī citus interesentus par aktualitātēm un problēmām šajā nozarē.

2.2.2. drošas braukšanas apmācības un motociklistu kultūru veicinošu pasākumu organizēšana;

2.2.3. sacensību un citu pasākumu rīkošana;

2.2.4. aktīvas atpūtas popularizēšana kopumā;

2.2.5. Organizācijas darbības popularizēšana;

2.2.6. līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par dažādu savstarpējo sadarbību, kas nav pretrunā ar likumdošanu un veicina Organizācijas mērķu sasniegšanu;

2.2.7. veikt citas darbības, kas nav aizliegtas ar likumu, savu mērķu realizācijai.

2.3. Organizācijas darbības metodes:

2.3.1. sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām institūcijām, iesaistot Organizācijas darbībā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, atbalstot pašiniciatīvu un organizējot dažādus pasākumus;

2.3.2. izglītojošas, tehniskas, juridiskas un praktiskas palīdzības sniegšana motobraucējiem;

2.3.3. publiskā darbība tiek veikta brīvi izplatot informāciju par savu darbību, izveidojot savus preses izdevumus un izmantojot citu masu informācijas līdzekļu palīdzību vai veicot citu publisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

2.4. Organizācija atturas no politiskās darbības. Tās biedri realizē savas politiskās intereses ārpus Organizācijas.

2.5. Organizācijas biedru reliģiskā un politiskā pārliecība ir nodalīta no Organizācijas darbības.

2.6. Organizācijas darbības virzieni:

2.6.1. nodrošināt Biedriem iespēju kulturālā un sportiskā vidē realizēt personisko attīstību;

2.6.2. nodrošināt materiāli tehnisko bāzi Organizācijas mērķu sasniegšanai;

2.6.3. veicināt Biedru savstarpējās pašpalīdzības iespējas;

2.7. Augstāk minēto mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, Organizācija ir tiesīga:

2.7.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2.7.2. iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), ievērojot likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteiktos ierobežojumus;

2.7.3. rīkot pasākumus, kuru peļņu izmanto Organizācijas mērķu realizācijā;

2.7.4. slēgt LR likumdošanā paredzētus līgumus ar ieinteresētajām personām;

2.7.5. veidot uzņēmumus Organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai;

2.7.6. saņemt no Latvijas un ārvalstu organizācijām ziedojumus Organizācijas pasākumu organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai, kā arī citiem mērķiem, kas saistīti ar Organizācijas tiešo darbību;

2.7.7. izgatavot un izmantot savā darbībā Organizācijas simboliku, kā arī popularizēt savu darbību, izmantojot masu saziņas līdzekļus.

2.8. Organizācijas darbības rezultātā gūtie ienākumi izlietojami Organizācijas statūtos paredzētajiem mērķiem un nav sadalāmi Organizācijas biedriem.

3. ORGANIZĀCIJAS BIEDRI TO UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA

3.1. Par Organizācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanu, kā arī ir gatava atzīt un ievērot Statūtus.

3.2. Par Organizācijas biedru var būt fiziska persona, kurai pieder jebkādas markas motocikls un ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības (A1; A2; A kategorijas)

3.3. Fiziska persona, kura vēlas kļūt par Organizācijas biedru, tiek uzņemta par Kandidātu ar Biedra rekomendāciju un kopsapulces lēmumu, šo Statūtu 3.4. punkta kārtībā.

3.4. Ja viena kalendārā gada laikā Kandidāts ir piedalījies Organizācijas pasākumos, kuros dalība visiem Biedriem un Kandidātiem tiek noteikta par obligātu ar Kopsapulces lēmumu, tad, ar visu Biedru piekrišanu un Kopsapulces lēmumu, Kandidāts var tikt uzņemts par Biedru.

3.5. Kandidātam ir jāmaksā biedra nauda tādā pašā apmērā kā Biedriem.

3.6. Ja Biedrs vai Kandidāts pārkāpj Statūtus vai ar savu darbību kaitē Organizācijas interesēm, mērķu un uzdevumu sasniegšanai, par tā izslēgšanu lemj Kopsapulce. Biedrs vai Kandidāts no Organizācijas var tikt izslēgts ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.

4. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Biedri Organizācijā darbojas, pamatojoties uz vienlīdzības principiem – katram Biedram Kopsapulcē ir viena balss.

4.2. Biedram ir šādas tiesības:

4.2.1. piedalīties Organizācijas pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā;

4.2.2. saņemt visa veida informāciju par Organizācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar Organizācijas pārvaldes institūciju lēmumiem;

4.2.3. piedalīties visos Organizācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par organizācijas darbības uzlabošanu, tās attīstību;

4.2.4. izstāties no Organizācijas, iesniedzot rakstisku iesniegumu;

4.2.5. saņemt no Organizācijas palīdzību iespēju robežās.

4.3. Organizācijas biedru pienākumi ir:

4.3.1. ievērot Statūtus un pildīt Kopsapulces un Organizācijas pārvaldes institūciju lēmumus;

4.3.2. piedalīties visās Kopsapulcēs;

4.3.3. regulāri maksāt biedra naudu Kopsapulces noteiktajā apmērā;

4.3.4. atbalstīt Organizācijas darbību un attīstību ar savu dalību tajā;

4.3.5. nepieļaut darbības, kas grauj Organizācijas prestižu sabiedrībā un ir pretrunā ar Statūtiem un pastāvošo likumdošanu;

4.3.6. piedalīties visos pasākumos, kuros dalība tiek noteikta par obligātu ar Kopsapulces lēmumu, izņemot gadījumus, kad objektīvu apsvērumu dēļ tas nav iespējams;

4.3.7. braucot ar motociklu, izmantot Organizācijas simboliku un nepieļaut tās izmantošanu Organizācijai nepiederošām personām.

5. FINANSU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Organizācijas finansu līdzekļus veido:

5.1.1. Biedru nauda, kuras apmēru nosaka Kopsapulce;

5.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;

5.1.3. Biedru, Kandidātu un citu personu iemaksātie līdzekļi noteiktu Organizācijas mērķu sasniegšanai

5.1.4. citi ienākumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu.

5.2. Organizācijas finansu līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces rīkojumiem tiek izlietoti:

5.2.1. Organizācijas mērķu sasniegšanai;

5.2.2. citu, ar Kopsapulces lēmumu, noteiktu uzdevumu segšanai.

5.3. Organizācijas finansu darbību nodrošina Grāmatvedis, bet atbildīgs par Organizācijas finansu darbību ir Prezidents.

5.4. Organizācijas vārdā, savas kompetences ietvaros, dokumentus parakstīt ir tiesīgs Prezidents un Viceprezidents, šo Statūtu 1.8.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

5.5. Lēmumus par kustamās vai nekustamās mantas iegūšanu vai atsavināšanu, var pieņemt Prezidents vai Viceprezidents, šo Statūtu 1.8.3. punktā noteiktajā kārtībā.

6. ORGANIZĀCIJAS PĀRVALDES STRUKTŪRA

6.1. Organizācijas galvenā pārvaldes institūcija ir Kopsapulce.

6.2. Kopsapulce ir tiesīga:

6.2.1. grozīt Organizācijas Statūtus;

6.2.2. noteikt Organizācijas simboliku;

6.2.3. noteikt biedru naudas apmērus;

6.2.4. ievēlēt Prezidentu, Viceprezidentu, Revidentu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, lemt par Prezidenta, Viceprezidenta un Revidenta atcelšanu no pienākumu pildīšanas.

6.2.5. lemt par Organizācijas likvidāciju vai reorganizāciju;

6.2.6. izlemt citus ar Organizācijas darbību saistītus jautājumus;

6.2.7. lemt jautājumus par Biedru un Kandidātu uzņemšanu un izslēgšanu.

6.3. Kopsapulci sasauc Prezidents ne retāk kā reizi gadā.

6.4. Ārkārtas sapulces sasauc Prezidents gadījumos, ja to pamatoti pieprasa kāds no Biedriem.

6.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi Organizācijas biedri.

6.6. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce ar to pašu darba kārtību un tā ir lemttiesīga ar jebkuru klātesošo Biedru skaitu. Šajā Kopsapulcē tiek skatīts jautājums par Biedru neierašanās iemesliem uz nenotikušo Kopsapulci. Ja Kopsapulcē tiek nolemts, ka šīs neierašanās pamats nav attaisnojams, tiek izskatīts jautājums par Biedra izslēgšanu.

6.7. Kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot.

6.8. Kopsapulcē balsstiesības ir visiem Biedriem, kas ir samaksājuši savas kārtējās biedra naudas un kuriem nav to parādu.

6.9. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss, neizšķirta balsojuma gadījumā tiek veiktas pārrunas un nonākts pie kopēja risinājuma.

6.10. Lēmumus kopsapulcē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumus par Statūtu grozīšanu, Organizācijas likvidāciju vai reorganizāciju, kā arī par jaunu kluba biedru uzņemšanu. Šajā gadījumā ir nepieciešama visu Biedru pozitīvs balsojums.

6.11. Kopsapulce ievēl Prezidentu un Viceprezidentu uz 1 gadu, pēc atkārtotas ievēlēšanas – uz nenoteiktu laiku.

6.12. Organizācijas augstākā izpildinstitūcija ir Prezidents.

6.13. Prezidenta tiesības un pienākumi:

6.13.1. Prezidentam ir šādas tiesības:

6.13.1.1. kopsapulcē noteiktās robežās lemt, pārvaldīt un rīkoties ar Organizācijas mantu

6.13.1.2. kontrolēt Biedru un Kandidātu darbību Organizācijas ietvaros.

6.13.2. Prezidentam ir šādi pienākumi:

6.13.2.1. pildīt šo Statūtu 1.8.2. apakšpunktā noteiktās saistības;

6.13.2.2. pārstāvēt Organizāciju privāto un publisko tiesību sfērā.

7. ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS REVĪZIJA

7.1. Organizācijas finansiālo darbību kontrolē revidents, kuru ievēlē Kopsapulcē uz diviem gadiem. Par revidentu nevar būt Prezidents divu gadu laikā pēc šī amata ieņemšanas.

7.2. Organizācija var arī neievēlēt pastāvīgi funkcionējošu revidentu, bet gan uzaicināt revidentu no malas konkrēta revīzijas uzdevuma veikšanai, slēdzot ar revidentu par to atsevišķu līgumu.

7.3. Revidentam ir tiesības apskatīt un revidēt visu Organizācijas mantu un pārbaudīt visu tā darbību.

7.4. Revidentam jāziņo Prezidentam un Kopsapulcei par konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem Organizācijas finansiālajā darbībā, par Organizācijas finansiālo stāvokli un līdzekļu izlietojumu.

7.5. Organizācijas finansu gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī, izņemot pirmo gadu, kurš sākas no Organizācijas reģistrācijas brīža. Visi finansu darījumi, grāmatvedības uzskaite un darbības atskaites veicamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 

Kārtības rullis Kluba biedru uzņemšana

Top