Nolikums / Regulation

Dalībnieki ierodas pasākuma norises vietā Cēsīs, Pils parkā pie estrādes no 10.00 līdz 12.00 un reģistrējas skatei. Katrs dalībnieks aizpilda pieteikuma veidlapu. Dalībnieki saņem numuru, kuru jāpiestiprina pie motocikla un balsošnas karti.

Motocikliem, kuri piedalās izstādē, jābūt braukšanas kārtībā.

Balsošana notiek pa nominācijām:

Labākais krāsojums  – vērtē dalībnieki

Labākais tehniskais risinājums – vērtē dalībnieki

Labākais Old Timer – vērtē Old Timer skates dalībnieki

Publikas simpātija – vērtē apmeklētāji aizpildot anketas

Best Of Custom – vērtē dalībnieki un īpaša speciālistu žūrija

Vērtēšana notiek no 12.00 līdz 15.00.

Apbalvošana 15.30

Galvenā balva Best Of Custom – apmaksāts brauciens līdz 2000 eur vērtībā uz AMD WORLD CHAMPIONSHIP OF CUSTOM BIKE BUILDING fināla pasākumu Ķelnē.

Balvas visām nominācijām no organizatoriem un pasākuma atbalstītājiem.

Apbalvoti tiek katras nominācijas uzvarētājs un II un III vietas ieguvējs Best of Custom vērtējumā.

Organizatori, pēc saviem ieskatiem, var apbalvot vēl kādu īpašu motociklu, kurš izceļas izstādē, bet neatbilst iepriekš minētajām nominācijām.

Oraganizatoriem ir tiesības nereģistrēt skatei motociklus, kuri, pēc organizatoru domām, neatbilst vispārējām ētikas normām – uz tiem ir nepieklājīgi uzraksti, aerogrāfija vai priekšmeti.

 

From 10:00-12:00 participants arrive Cesis Castle Park  and register for the show. Each participant must fill out an application form. The participants receive a number, which they are supposed to attach to their bikes, and a voting card.

Motorcycles participating in the exhibition must be in running order.

Voting nominations:

Best Painting – vote the participants

Best engineering – vote the participants

Best Old Timer – vote the ‘Old Timer’ show’s participants

Best of Public – vote the visitors by filling out a form

Best Of Custom – vote the participants and a special panel of experts

The voting takes place from 12:00 – 15:00.

Awards ceremony from 15:30

The main prize for ‘Best of Custom’ – a free trip up to 2000 eur to the AMD WORLD CHAMPIONSHIP OF CUSTOM BIKE BUILDING at the final event in Cologne

Prizes for all the nominations and organizers from the sponsors

The winner of each nomination is awarded

In the nomination ‘Best of Custom’ 1st, 2nd and 3rd places are awarded

Organizers can award an additional bike, which, in their opinion, stands out in the show, even if it does not fit under any of the nominations

Organizers have the right not to register a bike for the show if it, in their opinion, does not comply with the general ethical standards – there are impolite phrases or items, or pornography on the bike

Top